Wdrażamy systemy zarządzania sprawnie i skutecznie, bazując na naszej wiedzy i praktyce. Bez zbędnej „papierologii”. Nasi Klienci do tej pory mieli 100% skuteczności w certyfikacji. Ich sukces, nasza duma.

ISO 9001

system zarządzania jakością
„Matka wszystkich systemów”. Pozwala osiągnąć wydajność operacyjną przy ograniczeniu kosztów, udoskonalić organizację bez względu na jej wielkość i rodzaj, poprawić wizerunek firmy w oczach klienta, a przede wszystkim zdobyć przewagę konkurencyjną.

ISO 45001

system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Najnowsza międzynarodowa norma w obszarze BHP, która umożliwia stworzenie efektywnej polityki bezpieczeństwa pracy przy jednoczesnej identyfikacji zagrożeń.

ISO 14001

system zarządzania środowiskiem
Wdrożenie i certyfikacja normy pozwala na lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka dzięki uprzedniej identyfikacji istotnych aspektów oraz poprawia efektywność zużycia surowców, energii oraz zmniejszenie ilości odpadów.

ISO 29990

System Zarządzania jakością usług edukacyjnych
Certyfikacja ułatwia wybór dostawcy szkoleń i zapewnienie wysokiego poziomu potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy.

ISO 20000

System określa standardy zarządzania usługami informatycznymi
Swoje źródła ma w bibliotekach ITIL. Najnowsza edycja 2018 ustandaryzowała normę do wymagań HLS, co znacznie ułatwia integrację z innymi systemami.

ISO 27001

system zarządzania bezpieczeństwem informacji lub zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
Informacje stanowią jeden z najważniejszych zasobów organizacji. Chcąc zabezpieczyć wrażliwe i poufne dane, firma powinna zastosować podejście systemowe, w którym będzie kompleksowo zarządzać posiadanymi informacjami. Organizacja może lepiej identyfikować podatności i zagrożenia, a także zapewnić poufność, integralność i dostępność przetwarzanych informacji, a tym samym bezpieczeństwo organizacji.

ISO/IEC 27018, ISO 27017

Ochrona prywatności w chmurze obliczeniowej.
wytyczne w zakresie stosowania zabezpieczeń podnoszących poziom bezpieczeństwa usług chmurowych oraz w zakresie bezpieczeństwa danych w chmurze, coraz powszechniej używane ze względu na rozwój technologii i sposobów przetwarzania informacji, a co za tym idzie – coraz większą świadomość wymagań bezpieczeństwa informacji w chmurach.

ISO 27701

standard obejmujący wymagania i wskazówki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście prywatności czyli bezpieczeństwa danych osobowych, z czego wynika jego mocne oparcie o standardy ISO 27001 i ISO 27002

ISO 29100

rodzina standardów, które dotyczą zasad zarządzania informacjami o identyfikowalnych osobach (PII) czyli zarządzania prywatnością. Zarówno ISO 29100, ISO 29134 jak i 29151 wykorzystane z normami z rodziny 27000 mogą stanowić solidny grunt do budowania systemu ochrony danych osobowych i do uzyskania zgodności z wymaganiami RODO.

ISO 22301

System zarządzania ciągłością działania
Pozwala na zidentyfikowanie zagrożeń dla przerwania ciągłości działania organizacji oraz wymagań w zakresie ciągłości procesów biznesowych. Daje ramy przywrócenia operacyjnej sprawności organizacji w wymaganym czasie i na wymaganym poziomie

ISO 31000

wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem
ISO 31000 jest jednym z fundamentalnych podejść do zarządzania ryzykiem. Wszystkie systemy zarządzania wymagają dziś skoordynowanego, systemowego podejścia do zarządzania ryzkiem. Odniesienie do ISO 31000 odnajdujemy zarówno w normach certyfikowanych jak zarządzanie jakością – ISO 9001, normach-wytycznych jak zarządzanie ryzkiem w bezpieczeństwie informacji – ISO 27005 ale także w przepisach prawnych – RODO. Norma określa strukturę ramową oraz zasady zarządzania ryzykiem. Najnowsza edycja podkreśla także rolę najwyższego kierownictwa w skutecznym zarządzaniu ryzykiem.

ISO 26000

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Jedna z popularniejszych norm, stanowiąca międzynarodowy standard ładu korporacyjnego i dojrzałości organizacji poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie. Wyraz odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko. Coraz częściej stanowi element przewagi konkurencyjnej.

ISO 13485

System zarządzania jakością
wyroby medyczne, obejmuje również zarządzanie ryzykiem wg ISO 14971, zapewnią zgodność z dyrektywą medyczną

TISAX

bezpieczeństwo przetwarzania informacji w branży automotive
System określa wymagania dotyczące przetwarzania informacji podmiotów z branży motoryzacyjnej. System zapewnia wspólny standard zarządzanie bezpieczeństwem informacji, wymagania ustalone są w trójstopniowej skali w zależności od charakterystyki przetwarzania.

IATF 16949:2016

jakość produktu w łańcuchu dostaw przemysłu motoryzacyjnego
Standard ISO opracowany przez Międzynarodową Grupę Zadaniową Motoryzacji (IATF), do której należą BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford Motor, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Renault i Volkswagen, w celu zarządzania jakością w ramach łańcucha dostaw oraz jakością procesu certyfikacji. Zrzeszeni producenci wymagają zgodności z tym standardem od wszystkich swoich dostawców.

ISO 28000

System zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw
System analizuje ryzyko w zakresie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw, zabezpiecza proces dostawy oraz poprawia wydajność poprzez stosowanie się do wytycznych branżowych.

SCC*, SCC**, SCCPETRO

ang. Safety Certificate Contractors
to standard zarządzania systemem bezpieczeństwa i higieny pracy wymagany wobec podwykonawców realizujących prace o wysokim stopniu ryzyka (np. budowlane, montażowe, izolacyjne, rusztowaniowe itp.). Zleceniodawcy m.in. na terenie Niemiec, Austrii, Francji, Szwajcarii, krajów skandynawskich wymagają od firm podwykonawczych posiadania certyfikowanego systemu SCC, a od pracowników tzw. paszportów bezpieczeństwa SCC.

ISO 3834

Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
Norma dotycząca wymagań jakości spawania materiałów metalowych. Pozwala na podniesienie jakości wytwarzanych wyrobów, zwiększa wiarygodność w oczach klientów, jest zapewnieniem nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania, a także służy do przedstawienia zdolności wytwórcy do wytwarzania konstrukcji spawanych.

ISO 50001

System zarządzania energią
System stawia za cel efektywne zarządzanie energią, zmniejszenie kosztów zużycia, wprowadzenie właściwego nadzoru dotyczącego eksploatacji energii w organizacji, redukcję emisji gazów cieplarnianych, a przede wszystkim zgodność z wymaganiami prawnymi oraz możliwość integracji z innymi systemami zarządzania.

ZKP

Zakładowa Kontrola Produkcji
System opiera się na wymaganiach normy ISO 9001 – przedsiębiorstwa posiadające certyfikat zarządzania jakością automatycznie spełniają wymagania dotyczące systemu ZKP. Dzięki niemu wadliwość produktu zmniejsza się poprzez objęcie kontroli nad produkcją. Ilość reklamacji jest minimalizowana, a prestiż firmy zwiększa się za pomocą wdrożonej zakładowej kontroli.

ISO 17025

system jakości dotyczącego kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
Norma pozwala laboratoriom na wykazanie, że są one kompetentne pod względem technicznym, a wyniki ich badań są prawidłowe i wiarygodne. Zastosowanie normy zwiększa prestiż i rzetelność laboratorium, określa kompetencje personelu, znacznie podnosi kwalifikacje pracowników oraz jasno precyzuje zakres odpowiedzialności i usprawnień kadry.

ISO 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności
Wprowadza środki kontroli w całym łańcuchu dostaw, stale ulepsza i aktualizuje system. Zachowując efektywność, podnosi skuteczność zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz minimalizuje zagrożenia na każdym etapie wytwarzania, produkcji i dostarczania usługi.

HACCP

Analiza zagrożeń I krytycznych punktów kontroli
Daje racjonalne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa żywności na każdym etapie produkowania i składowania. Zagrożeniem jest wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi. Należy wyróżnić trzy rodzaje zagrożeń: mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne. HACCP daje konsumentom pewność bezpieczeństwa procesu produkcyjnego, umożliwia udział w przetargach, przewiduje możliwe zagrożenia i przede wszystkim jest skuteczniejszy od tradycyjnych planów kontroli.

BRC

Globalny standard bezpieczeństwa żywności
Ustanawia dobre praktyki produkcyjne, dzięki którym wytwarzana jest bezpieczna żywność. Przedsiębiorstwa posiadające BRC Standard wyróżniają się na rynku poziomem kompetencji w zakresie HACCP, BHP oraz jakością żywności. Poprzez kontrolę produktów i procesów, określane są standardy względem personelu, aby nieustannie zaspokajać preferencje konsumenckie.

IFS

Międzynarodowy system bezpieczeństwa żywności
System potwierdza bezpieczeństwo i jakość produktu z uwzględnieniem obowiązujących norm. Dzięki wprowadzeniu standardu, dostęp do rynku staje się uproszczony i przejrzysty na całej długości łańcucha dostaw. Ponadto, jest ciągle doskonalony przez zróżnicowany system oceny, a koszt produkcji ulega zmniejszeniu przez usprawnienie procesów.

GDP

Dobre praktyki dystrybucyjne
GDP – ang. Good Distribution Practices, czyli Dobre Praktyki Dystrybucyjne, tworzą zbiór procedur i wymagań obowiązujących wszystkie przedsiębiorstwa, zajmujące się sprzedażą hurtową lub uczestniczące w obrocie produktami leczniczymi. GDP jest gwarantem jakości, niezmienności produktu w łańcuchu dostaw oraz legalnym pochodzeniem produktów leczniczych.

GMP+

Standard Dobrych Praktyk Wytwarzania i Transportu Pasz
Standard zapewniający wysoką jakość i bezpieczeństwo pasz, istotnie wpływających na poziom mięsa i innych wyrobów pochodzenia zwierzęcego. Wpływa także na pozyskanie nowych klientów oraz zdobycie rynków zbytu.

ISO 22716

Dobra Praktyka Produkcyjna Kosmetyków
Dzięki wdrożeniu europejskiej normy, jakość produkowanych kosmetyków wzrasta, a możliwość wystąpienia produktu niezgodnego znacznie maleje. Działania firmy stają się zgodne z wymaganiami prawnymi poprzez wdrożenie prawidłowej dokumentacji systemu, produkcji czy dzięki przeszkoleniu pracowników. Wzrasta konkurencyjność marki oraz zaufanie klientów.

AQAP

standard dostaw wyrobów i usług, stosowany przy kontraktach dla wojska.

TAPA, TSR/FSR

Certyfikacja pozwala zmniejszyć straty finansowe spowodowane utratą ładunków oraz zredukować koszty związane z ubezpieczeniami działalności. Poziom bezpieczeństwa firmy wzrasta w obszarze magazynowania wyrobów, a tym samym przedsiębiorstwo demonstruje swoje zaangażowanie w zakresie zabezpieczeń produktów z branży.

WRAP

Największy na świecie niezależny program certyfikujący, badający standardy wytwarzania artykułów konsumenckich, zwłaszcza w branży tekstylnej. Dotyczy przestrzegania 12 zasad związanych z humanitarną i etyczną pracą w badanym zakładzie.